Verhuur voorwaarden

Huurvoorwaarden 

Algemeen

• Afgesproken tijdstippen kunnen niet zonder overleg gewijzigd worden.

• Indien extra uren van technici buiten de huurtermijn nodig zijn, worden doorbelast á € 60,00 per uur (commercieel tarief) en € 40,00 per uur (cultureel tarief).

• Als er theaterlicht ingehangen moet worden en/of als er geluidsapparatuur apart afgeregeld moet worden, dan worden hiervoor extra uren van de theatertechnicus doorbelast .

• Voor complexe presentaties/voorstellingen wordt door de theatertechnicus bepaald hoeveel technici apart moeten worden ingehuurd. Deze uren worden doorberekend aan de huurder.

• Uiterlijk één maand voor de verhuring dient de huurder te laten weten welke technische voorbereiding/eisen voor de verhuring noodzakelijk zijn.

• In overleg kunnen andere attributen gehuurd worden. Deze huur wordt achteraf doorberekend.

• Het is mogelijk een optie te nemen van maximaal 1 maand.

• De verhuring is definitief als de offerte, binnen de gestelde termijn, ondertekend retour is ontvangen door Schouwburg Lochem.


Verantwoordelijkheid

Schouwburg Lochem is niet verantwoordelijk voor het zoekraken of beschadigen van door de huurder eerder of langer dan de dag(en) van uitvoering bij de Schouwburg in opslag gegeven decors, instrumenten, materialen, e.d. van welke aard dan ook.

 

Veiligheid

• Het aantal personen in de schouwburg mag niet hoger zijn dan 475 (inclusief personeel en artiesten). Dit in verband met voorschriften van de brandweer.

• Het maximaal toegestane aantal personen dat zich tegelijkertijd op het podium bevindt, is 75. 

• Het exacte aantal aanwezigen moet doorgegeven worden aan de beheerdertechnicus om dit, in geval van calamiteiten, aan de brandweer te kunnen melden.

• In verband met de brandvoorschriften mogen er geen jassen in de theaterzaal worden meegenomen.

• Rolstoelen mogen uitsluitend op de daarvoor aangewezen plaatsen worden neergezet.

• Glaswerk, porselein én etenswaren mogen niet mee de zaal in worden genomen.

• Decorstukken die opgehangen worden, dienen voorzien te zijn van goedgekeurde hijsmiddelen; dit ter beoordeling door de technicus van het theater.

• Om kans op letsel te voorkomen, is gebruik van verhogingen en verlagingen alleen toegestaan na goedkeuring door de technicus van het theater.

• Het bedienen van alle schouwburgapparatuur en installaties is alleen voorbehouden aan medewerkers van de Schouwburg of daartoe aangewezen personen.

• Nooduitgangen, trappen en gangpaden moeten ten alle tijden vrij en zichtbaar blijven.

• Brandblusmiddelen dienen altijd zichtbaar en bereikbaar te zijn.

• Door huurder meegebrachte brandbare materialen, zoals doeken, decorstukken, versieringen, etc. dienen door de huurder vóór gebruik behandeld te zijn met brandwerend materiaal.

• Instrumenten, apparatuur en bekabeling van huurder dienen aan alle veiligheidseisen te voldoen; dit ter beoordeling door de technicus van het theater.

• Toegang tot het podium alleen bij aanwezigheid van de technicus. Tijdens bouwwerkzaamheden alleen toegang voor de medewerkers van de bouwploeg.

• Alleen de technicus van het theater heeft toegang tot de technische ruimten van Schouwburg Lochem.

• Aanwijzingen van het personeel van de Schouwburg dienen altijd te worden opgevolgd.

 

Theaterzaal

• Huur theaterzaal is inclusief standaard theater licht en- geluid.

• Huurprijs theaterzaal is inclusief 1 technicus (à 4 uur per dagdeel) én gebruik van het aanwezige, niet afgestelde licht (zaal- en toneelbrug, manteau’s) en PA-systeem (versterkers en luidspeakers). 

 

StadsLounge

Huur StadsLounge is inclusief standaard theater licht en -geluid.

De zaalhuren van de Stadslounge zijn inclusief 1 uur technische ondersteuning bij aanvang/opbouw

van uw evenement.


Kaartverkoop en publiciteit

• Indien de kaartverkoop via het theater loopt, wordt er € 1,90 excl. 9% btw per toegangskaart in rekening gebracht voor handelingskosten.

• Indien u vóór 1 maart voorafgaand aan het seizoen publiciteitsmateriaal aanlevert, nemen wij uw voorstelling op in de seizoensbrochure. Hiervoor wordt € 400,- (excl. btw) in rekening gebracht. Culturele (amateur)verenigingen, stichtingen en scholen uit de gemeente Lochem met uitvoerende podiumkunsten krijgen een speciaal tarief van €250,- (excl. btw), mits er geen sprake is van commerciële doeleinden.


Niet toegestaan

• In het hele gebouw geldt een strikt rookverbod.

• Gebruik van alcoholische dranken tijdens opbouwen, repetities, uitvoeringen e.d. is streng verboden voor mensen die zich op het toneel (of andere niet-publieksruimten) begeven.

• Het consumeren van door de huurder en/of haar bezoekers meegebrachte eet- en/of drinkwaren, is niet toegestaan.

• Het is in alle ruimten strikt verboden om met plakband of andere materialen te plakken en/of te spijkeren, schroeven, schaven, e.d. Dit dient niet anders te geschieden dan met uitdrukkelijke voorkennis en toestemming van de beheerder/techniek.

• Indien genoemde verboden niet worden nageleefd worden uitvoeringen, werkzaamheden, evenementen, etc. onmiddellijk stopgezet.

• Onderverhuur van ruimten die eigendom zijn van de Schouwburg of het beschikbaar stellen daarvan door de huurder aan derden, al dan niet tegen betaling, is in geen enkele vorm toegestaan.

 

Versieringen / Posters

• Publiciteits- en reclame-uitingen of versieringen van welke aard dan ook, mogen slechts in overleg en met goedkeuring van de afdeling Marketing en PR in het complex worden aangebracht.

• De directie van Schouwburg Lochem behoudt zich het recht voor om opschriften, versieringen e.d. die de huurder wenst aan te brengen af te wijzen of te verwijderen. Het oordeel van de verhuurder is in dat geval beslissend.


Beschadigingen

• Eventuele beschadiging(en) van welke aard dan ook, die ontstaan zijn gedurende de huurperiode en die veroorzaakt zijn door gezelschap en/of publiek, worden op rekening en op kosten van de huurder hersteld.

• Veroorzaakte verstoppingen in afvoerleidingen gedurende de huurperiode door toedoen van de huurder en/of publiek worden op rekening en op kosten van de huurder hersteld.

• Eigendommen van de Schouwburg die tijdens de huurperiode verdwijnen, worden doorberekend aan de huurder.


Schoonmaakkosten

• De schoonmaakkosten zijn opgenomen in het huurbedrag.


Arbo-wet

De technicus is bevoegd om te bepalen of er één of meerdere personen nodig zijn voor de techniek; de inzet van deze extra perso(o)n(en) zullen op nacalculatie in rekening worden gebracht.

Als de Schouwburg het i.v.m. wettelijke regelingen (waaronder de Arbo-wet en Arbeid- en rusttijdenwet) nodig acht dat er twee of meer mensen nodig zijn op het toneel, dan dient dit strikt opgevolgd te worden. De huurder dient zich te houden aan de wettelijk gestelde eisen.


Auteursrechten

• Huurder is zelf volledig verantwoordelijk voor correcte afhandeling van eventuele aan de BUMA verschuldigde kosten en auteursrechten.


Annuleren

• Annulering van gereserveerde ruimte(n) is alleen schriftelijk mogelijk.

• Bij annulering meer dan 2 maanden voor het gereserveerde tijdstip worden geen kosten berekend.

• Bij annulering van meer dan 1 maand maar minder dan 2 maanden voor de datum van gebruik is de huurder 50% van de totale huursom verschuldigd aan verhuurder.

• Bij annulering vanaf twee weken voor de datum van gebruik is 75% van de totale huursom verschuldigd. Reeds gemaakte kosten worden bij de huurder in rekening gebracht.

Wijzigingen voorbehouden

bekijk alle sponsoren
by Sitework